Οικιακό

oikiakoΜε το "Eιδικό πρόγραμμα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις" η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να ωθήσει τους πολίτες της να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια. Έτσι την 1η Ιουλίου 2009 ξεκίνησε το "Eιδικό πρόγραμμα " με πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις και πολλά κίνητρα καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε τηρεί τις προϋποθέσεις, να φερθεί οικολογικά έχοντας την δυνατότητα να ενισχύσει το εισόδημα του, αξιοποιώντας την ταράτσα ή την στέγη του!

Στην Ελλάδα, μία από τις χώρες με την ευνοϊκότερη ηλιοφάνεια παγκοσμίως, η επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί σίγουρα την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη επένδυση, είτε επενδύοντας ως πολύ μικρή επιχείρηση είτε ως ιδιώτης με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη ή δώμα.


Το κέρδος για τον κάτοχο φωτοβολταϊκών είναι διπλό. Εισπράττει χρήματα από τη ΔΕΗ για το ρεύμα που παράγει ενώ δεν χρειάζεται να πληρώνει για το ρεύμα που καταναλώνει.

Με το "Ειδικό πρόγραμμα" παρέχεται στους καταναλωτές:
 • Εγγυημένη πώληση ολόκληρης της παραγόμενης ενέργειας για 25 χρόνια.
 • Συμβόλαιο πώλησης με τον πάροχο ρεύματος για 25 χρόνια με κλειδωμένη τιμή.
 • Ετήσια αύξηση της τιμής πώλησης της ενέργειας κατά 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.
 • Αφορολόγητα έσοδα.
 • Ελάχιστη συντήρηση.
 • Έως 100% χρηματοδότηση.
 • Απόσβεση σε 5-6 χρόνια με ίδια κεφάλαια.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

 • Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 και ΦΕΚ 1557/Β/22.09.2010, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κτιρίων, καθώς και των βοηθητικών χώρων των κτιρίων, όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.α. Ευνόητο είναι ότι οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. Διευκρινίζεται ότι για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους ή και συνδυασμός αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επίγεια εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου).
 • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις εννοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο τζίρο κάτω από €2.000.000 και προσωπικό έως 10 άτομα. Το δικαίωμα εγκατάστασης ΦΒ συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον ΦΒ συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
 • Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος σε ταράτσα, στέγη ή στέγαστρο βεράντας που έχει το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση.
 • Ο δικαιούχος να έχει την κυριότητα του ακινήτου και ιδιαίτερα του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
 • Να υπάρχει ενεργή παροχή ρεύματος (μετρητής) στο όνομα του κυρίου του ΦΒ συστήματος (φυσικού/νομικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται.
 • Επιπλέον, όταν το κτίριο επί του οποίου εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα χρησιμοποιείται ως κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών).
 • Σε περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει σε πολύ μικρή εταιρεία αυτή θα πρέπει να μην έχει πάρει καμιάς μορφής επιδότηση για φωτοβολταϊκά από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.(π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).
 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τα στάδια υποβολής αίτησης για Φωτοβολταϊκή στέγη έχουν ως εξής:

1. Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).
Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης (αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ). Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

2. Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή.
Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και κατά περίπτωση είτε θα επισυνάπτεται η έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, είτε θα επισυνάπτονται δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 του κυρίου του φωτοβολταϊκού και του υπεύθυνου για την εγκατάσταση μηχανικού.

3. Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή.
Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

4. Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού
στα γραφεία του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός.

5. Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

6. Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης. Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.
Ο ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.

7. Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.


ΤΑΡΙΦΕΣ

Η τιμή αγοράς της kWh(κιλοβατώρας) από τη ΔΕΗ είναι στα 0,23875€/kWh μέχρι τον Αύγουστο 2013, ενώ από εκεί και ύστερα η τιμή θα μειώνεται κατά 4,5% το εξάμηνο μέχρι το 2019 όταν και θα ολοκληρωθεί το ειδικό πρόγραμμα.