Πρόγραμμα Άτοκης Χρηματοδότησης Κεντρικών Θερμάνσεων πάνω από 150.000kcal


Από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 τίθεται σε ισχύ η προσφορά άτοκης χρηματοδότησης κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές θερμάνσεις φυσικού αερίου για κτήρια διαμερισμάτων που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.


Σχήμα προσφοράς
Το χρηματοδοτούμενο ποσό καθορίζεται από την ισχύ του λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική Θέρμανση
Εγκατεστημένη ισχύς
λέβητα* (kcal/h)
Χρημ/τούμενο Ποσό
(συμπ. ΦΠΑ)
Διάρκεια Αποπληρωμής
>=400.000 14.880 € 3 ΕΤΗ
200.000 - 399.999 11.160 € 3 ΕΤΗ
150.000 – 199.999 7.440 € 3 ΕΤΗ

*αφορά στον λέβητα φυσικού αερίου κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης

Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς
 Η χρηματοδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν από τις 18 Ιουνίου 2018 και μετά (δεν ισχύει για κεντρικές θερμάνσεις με ενεργή σύμβαση σύνδεσης την 1η Ιουνίου 2018 και μετά).
 Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2018 (με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα) ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου (διαχείρισης πολυκατοικίας) για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.

 Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου κεντρικών θερμάνσεων κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα μεγαλύτερη ή ίση των 150.000kcal/h και που στον χρόνο υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.

Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΔΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :

 • Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
 • Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης
 • Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
 • Τιμολόγιο ανάδοχου εταιρείας προς την ΕΔΑ Αττικής
 • Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης (εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής)
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες που περιγράφονται στο έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης.
 • Η χρηματοδότηση ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου της ανάδοχου εταιρείας προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018.
 • Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
 • Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
 • Η χρηματοδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που έχουν λάβει επιδότηση για την ΚΘ από άλλο φορέα (ενδεικτικά πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»).
 • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού προς την ΕΔΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.


Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα
1. Υπογραφή Σύμβασης – Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής
Ο ενδιαφερόμενος διαχειριστής πολυκατοικίας υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας. Ταυτόχρονα καταθέτει την υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής των όρων συμμετοχής σε αυτό.

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία για την κατασκευή της εγκατάστασης καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης η ανάδοχος προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα) και στην ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Σημείωση: Προκειμένου η ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιήσει την ενεργοποίηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει πρωτύτερα ο καταναλωτής να έχει υπογράψει και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή της επιλογής του (ο προμηθευτής πρέπει να έχει άδεια προμήθειας από την ΡΑΕ).

3. Κατάθεση δικαιολογητικών Μετά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή η ανάδοχος εταιρεία υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης: Το Φύλλο Ελέγχου Καύσης φυσικού αερίου θα πρέπει να αποστέλλεται από την ανάδοχο εταιρεία προς το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΔΑ Αττικής 
 • Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (σ.σ. διαχείριση πολυκατοικίας, ανάδοχος εταιρεία και ΕΔΑ Αττικής).
 • Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης στο οποίο περιγράφονται οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου.
 • Τιμολόγιο ανάδοχου εταιρείας προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Χρηματοδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το χρηματοδοτούμενο ποσό που δικαιούται η ωφελούμενη διαχείριση πολυκατοικίας.

Η Άδεια Χρήσης εσωτερικής εγκατάστασης εκδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής.

Η ΕΔΑ Αττικής διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους των παραπάνω δικαιολογητικών και αποδίδει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ανάδοχο εταιρεία, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η διαχείριση πολυκατοικίας αποπληρώνει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ΕΔΑ Αττικής άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

Πίνακας δικαιολογητικών χρηματοδότησης
Σύνολο δικαιολογητικών για κατάθεση στην ΕΔΑ Αττικής
Υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αποδοχής όρων συμμετοχής
Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδότησης
Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
Φύλλο ελέγχου καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
Τιμολόγιο ανάδοχου εταιρείας

Καλέστε τώρα στο 210 6139966 για περισσότερες πληροφορίες ή για να ξεκινήσουμε την διαδικασία ένταξης της πολυκατοικίας σας στο πρόγραμμα.

edaa logo authorized dealers small 500